Vad menas med Aktörsroll?

Aktörsroll är ett sätt att mäta analysobjektets grad av kontroll och används vanligtvis vid kvalitativa medieanalyser som gör av våra medieanalytiker på Retriever. Variabeln kan därmed användas som ett mått på analysobjektets förmåga att nå ut med sitt budskap och förmågan att påverka publicitetens innehåll/mediebilden. Alternativen är huvudaktör, biaktör och omaktör/omnämnd. I normalfallet så:

  • ligger huvudaktören bakom publiciteten och/eller dominerar artikeln med långa/många citat
  • är biaktören inte den drivande utan en av flera aktörer som kommer till tals 
  • nämns omaktörer, men utan att citeras