Formler & Nyckeltal

Hur formler & Nyckeltal beräknas hos Retriever

Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA - Rörelseresultat + Avskrivningar (Kostnadsslagsindelad)

Rörelsekapital - (Kundfordringar + Övriga kortfristiga fordringar+ Summa kortfristiga placeringar + Summa kassa och bank + Summa varulager) - Summa kortfristiga skulder

S:a Utdelningsbart kapital - Balanserat resultat + Erhållet/lämnat koncernbidrag + Erhållet/lämnat aktieägartillskott + Årets resultat

Förändring av omsättning (%) - ((Nettoomsättning – Nettoomsättning föregående år)/ Nettoomsättning föregående år)*100

Förändring antal anställda (%) - ((Antal anställda – Antal anställda föregående år)/Antal anställda föregående år)*100

Avkastning på eget kapital (%) - (Resultat efter finansiella intäkter och kostnader/(Summa eget kapital + (Summa obeskattade reserver * 0,72)))*100

Avkastning operativt kapital (%) - (Rörelseresultat/(Summa tillgångar - Summa kassa och bank - Summa kortfristiga placeringar - Summa kortfristiga skulder))*100

Avkastning på sysselsatt kapital (%) - ((EBIT + summa finansiella intäkter) / (Summa eget kapital + Obligationslån + Långfristiga skulder till kreditinstitut + Övriga långfristiga skulder + Kortfristiga skulder till kreditinstitut))*100

Avkastning på totalt kapital (%) - ((Rörelseresultat + Ränteintäkter från koncernbolag + Externa ränteintäkter + Övriga finansiella intäkter)/Summa tillgångar)*100

Avkastning på totalt kapital EBITDA (%) - (EBITDA/Totala tillgångar)*100

Riskbuffert totalt kapital - (((Rörelseresultat + resultat från andelar i koncern- och intresseföretag + Ränteintäkter från koncernbolag + Externa ränteintäkter + Övriga finansiella intäkter)/Tillgångar)*100) - (((Räntekostnader till koncern + Externa räntekostnader + Övriga finansiella kostnader)/(Summa långfristiga skulder + Summa kortfristiga skulder + (Summa obeskattade reserver * 0,28)+Summa avsättningar))*100)

Skuldränta (%) - ((Räntekostnader till koncern + Externa räntekostnader + Övriga finansiella kostnader)/(Summa avsättningar + Summa kortfristiga skulder + Summa långfristiga skulder + (Summa obeskattade reserver*0,28)))*100

Bruttovinstmarginal (%) - ((Nettoomsättning - (Kostnad sålda varor + Råvaror och förnödenheter + Handelsvaror))/Nettoomsättning)*100

EBITDA-marginal (%) - EBITDA/ (Omsättning)*100

Nettomarginal (%) - (Resultat efter finansiella intäkter och kostnader/Nettoomsättning)*100

Omsättning per anställd - Nettoomsättning/Antal anställda

Personalkostnader per anställd - Personalkostnader/Antal anställda (Kostnadsslagsindelad)

Räntetäckningsgrad (%) - (Rörelseresultat + Ränteintäkter från koncernbolag + Externa ränteintäkter + Övriga finansiella intäkter)/(Räntekostnader till koncern + Externa räntekostnader + Övriga finansiella kostnader)

Räntetäckningsgrad EBITDA - (EBITDA + (Externa ränteintäkter + Ränteintäkter från koncernbolag + Övriga finansiella intäkter) - Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag)/(Externa räntekostnader + Räntekostnader till koncernbolag + Övriga finansiella kostnader)

Rörelsemarginal (%) - (Rörelseresultat/Nettoomsättning)*100 (Kostnadsslagsindelad)

Rörelseresultat per anställd - Rörelseresultat/Antal anställda

Skuldsättningsgrad Räntebärande - (Obligationslån + Långfristiga skulder till kreditinstitut + Övriga långfristiga skulder + Kortfristiga skulder till kreditinstitut)/ EBITDA

Vinstmarginal (%) - ((Rörelseresultat + Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag + Ränteintäkter från koncernbolag + Externa ränteintäkter + Övriga finansiella intäkter)/Nettoomsättning)*100

Kapitalets omsättningshastighet - Nettoomsättning/Summa tillgångar

Kassalikviditet (%) - ((Summa omsättningstillgångar - Summa varulager)/Summa kortfristiga skulder)*100

Kortfristiga skulder/omsättning (%) - (Summa kortfristiga skulder/Nettoomsättning)*100

Kundfordringar/omsättning (%) - (Kundfordringar/nettoomsättning)*100

Lager mm/omsättning (%) - (Summa varulager/Nettoomsättning)*100

Likvida medel/omsättning (%) - ((Summa kassa och bank+ Summa kortfristiga placeringar)/Nettoomsättning*100

Riskbuffert sysselsatt kapital - (((Rörelseresultat+(Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag + Ränteintäkter fån koncernbolag + Externa ränteintäkter + Övriga finansiella intäkter))/(Tillgångar- (Långfristiga skulder + Kortfristiga skulder + (Obeskattade reserver * 0,28)+Summa avsättningar) + Långfristiga skulder))*100) - ((Räntekostnader till koncern + Externa räntekostnader + Övriga finansiella kostnader)/Långfristiga skulder)*100

Rörelsekapital/omsättning (%) - (((Kundfordringar + Övriga kortfristiga fordringar + Summa kortfristiga placeringar + Summa kassa och bank + Summa varulager)- Summa kortfristiga skulder)/Nettoomsättning)*100

Soliditet (%) - ((Summa eget kapital + (Summa obeskattade reserver *0,72))/Summa tillgångar)*100

Skuldsättningsgrad (%) - (Summa kortfristiga skulder + Summa långfristiga skulder + (Summa obeskattade reserver *0,22))/(Summa eget kapital + (Summa obeskattade reserver*0,78))

Varulagrets omsättningshastighet - Handelsvaror/((Summa varulager + Summa föregående års varulager)/2 (Kostnadsslagsindelad)

Du Pont-modellen (%) - ((Rörelseresultat + resultat från andelar i koncern - och intresseföretag + Ränteintäkter från koncernbolag + Externa ränteintäkter + Övriga finansiella intäkter)/Nettoomsättning)*(Nettoomsättning/Summa tillgångar)*100