Sökspråk i Listen

Om du har administratörsrättigheter för din organisation i Listen, kan du även ha möjlighet att skapa och redigera sökningar.

 

Listen använder ett kraftfullt sökverktyg som möjliggör sökningar i olika typer av sociala mediekanaler, med en och samma söksträng. Nedan följer en kort förklaring av de vanligaste sökoperatorerna som används, samt en enklare genomgång av hur Listen validerar söksträngarna för olika källor.

Detta är inte en fullständig genomgång av funktionaliteten för sökningar i Listen, och det finns risk för att du stöter på problem de första gångerna du skapar nya sökningar. Full teknisk dokumentation och hjälp kring att skapa sökningar finns tillgänglig via vår Customer Relationsavdelning som du når på support@retriever.se.

Boolska sökoperatorer

Listen använder boolska sökoperatorer som låter dig kombinera sökord, fraser och mer i en söksträng som kan göras så komplex som behövs för att få fram relevanta resultat. Det finns också ett antal operatorer som låter dig filtrera på olika språk, söka i enskilda källor, fånga upp omnämnanden för specifika konton o.s.v.

 

OperatorBeskrivning
ORSöker efter ordet eller frasen till vänster om operatorn, eller ordet till höger
ANDSöker efter ordet eller frasen till vänster tillsammans med ordet till höger. Båda måste förekomma tillsammans.
NOTExkluderar frasen eller nyckelordet efter operatorn.
NEARSöker efter nyckelord som förekommer inom ett vist avstånd från varandra. Standardvärdet är 10 ord. Använd NEAR/N för att ange ett specifikt tal (ex. NEAR/20). Antalet nyckelord innan NEAR multiplicerat med antalet efter får inte överstiga 100.
ONEARSamma funktion som NEAR, men ordningsföljden för nyckelorden bestäms från vänster till höger. Varianten ONEAR/N fungerar också.
upper:Söker efter nyckelord där första bokstaven måste vara en versal.
allupper:Söker efter ett nyckelord där alla bokstäver måste vara versaler.
hashtag: (#)Söker efter en specifik hashtag. Både hashtag: och # kan användas. Ex. #retriever
* (asterisk)Trunkering. Används i slutet eller början av ett ord för att även söka på alla ändelser eller prefix. Ex. hus* kommer även att söka på huset, husen o.s.v. *hus söker på fritidshus, sjukhus etc.
?"Wildcard" som används för att söka på en enskild obestämd bokstav. Ex. ?us söker på mus, bus, lus o.s.v.
from:Söker efter poster från en ett specifikt konto. Kan användas med konto-ID eller kontonamn (ej skiftlägeskänsligt).
to:Söker efter kommentarer eller svar på inlägg kopplat till ett specifikt konto, inklusive poster som skickats direkt till kontot. Används med kontonamn eller ID.
mention: (@)Söker efter poster där ett specifikt kontonamn omnämns. @ kan även användas, ex. @retriever
followers:Söker efter poster från konton med mer än ett specifikt antal följare. Ett siffervärde måste anges. Stöds endast på Twitter/X, Instagram och Facebook. Måste kombineras med nyckelord eller fras.
blog_name: / forum_name:Används för att söka efter en specifik blog eller forum.
lang:Söker efter poster skrivna på ett specifikt språk. Måste kombineras med nyckelord eller fras.  Använder ISO 639-1 språkkoder (extern länk)
socialsource:Används för att söka efter poster från en specifik källa. Måste kombineras med nyckelord eller fras.

 

Parenteser och att kombinera operatorer

För att möjliggöra längre eller mer komplexa sökningar, måste ofta operatorer och nyckelord innelutas i parenteser. Om vi till exempel vill söka på något av två olika ord i kombination med ett tredje, behöver vi använda parentes. En sökning på hus OR mus AND häst kommer att resultera i träffar som bara innehåller ordet hus, samt träffar där mus och häst används tillsammans.

För att kombinera antingen hus eller mus med ordet häst, behöver vi skriva sökningen så här: (hus OR mus) AND häst

Orden inneslutna i parentesen behandlas som ett block, och i kombination med AND görs sökningen på hela parentesen i kombination med nyckelordet häst. Vi kan även lägga till fler parenteser för att skapa olika sökningar i samma söksträng, eller för att göra den första mer komplex: (((hus OR mus) AND häst) NOT bil) OR ((katt OR hund) AND bil)

Det finns vissa restriktioner för hur operatorer kan användas inom parenteser. Till exempel kan inte OR, NOT eller AND användas i samma parentes, och när NEAR används behöver sökorden på vardera sida inneslutas i parenteser. Om du stöter på några problem med att skriva sökningar, kontakta gärna vår support på support@retriever.se

Validering av söksträngar

Listen kan använda samma söksträng för att söka i en mängd olika sociala mediekanaler, som alla har olika funktionalitet eller data tillgänglig. För att åstadkomma detta försöker Listen normalisera varje sökning för att den ska passa för respektive kanal.

När du skapar en sökning kan du använda fliken Inspektera för att se exakt hur Listen har normaliserat sökningen för varje kanal. Om någon sökoperator inte är tillgänglig för specifika källor, kommer detta att synas här, och operatorn kan komma att uteslutas från sökningen för den specifika kanalen.

Det är viktigt att vara uppmärksam på oväntade resultat om en del av sökningen utesluts. Detta kan leda till oönskade träffar, att man inte hittar det man söker efter eller att för mycket material hämtas in.

I exemplet nedan har sökningen (katt OR hund) AND #retriever resulterat i felmeddelanden för de kanaler där sökoperatorn # inte är tillgänglig: